ครอบครัว

google       youtube         พสว.          สพม11

บิดาชื่อ นายพรเทพ เพ็งศรี    อายุ 42 ปี อาชีพ ทำสวน

มารดาชื่อ นางปราณี เพ็งศรี   อายุ 41 ปี อาชีพ ทำสวน

มีบุตรร่วมกัน 2 คน

1.นางสาวสุภาพร เพ็งศรี   อายุ 18 ปี   กำลังศึกษา

2.นายธีระพงษ์ เพ็งศรี    อายุ 9 ปี   กำลังศึกษาครอบครัว

                      ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 103/1  ม.4   ต.สาคู     

                              อ.พระแสง  จ.สุราษฎร์ธานี   84210

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s