คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายวิชาพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ท 31102 ชื่อวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยการเรียน

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาการอ่านออกเสียง อ่านจับใจความสำคัญ อ่านเพื่อการวิเคราะห์ วิจารณ์ ตอบคำถาม การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ การเลือกเรื่องที่ฟัง ดู และพูดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา ศึกษาวรรณกรรม วรรณคดี ตลอดจนงานเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ตามความสนใจ

         โดยใช้ทักษะกระบวนการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน อภิปราย วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ ประเมินปฏิบัติ และนำเสนอผลการเรียนรู้อย่างมีมารยาท รู้คุณค่าและสามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

      รหัสตัวชี้วัด

        ท 1.1 ท 1.1 ม.4-6/1 ท 1.1 ม.4-6/4 ท 1.1 ม.4-6/6 ท 1.1 ม.4-6/7

       ท 2.1 ท 2.1 ม.4-6/2 ท 2.1 ม.4-6/3 ท 2.1 ม.4-6/7

       ท 3.1 ท 3.1 ม.4-6/2 ท 3.1 ม.4-6/3 ท 3.1 ม.4-6/5 ท 3.1 ม.4-6/6

       ท 4.1 ท 4.1 ม.4-6/1 ท 4.1 ม.4-6/3 ท 4.1 ม.4-6/4

       ท 5.1 ท 5.1 ม.4-6/2 ท 5.1 ม.4-6/3 ท 5.1 ม.4-6/4 ท 5.1 ม.4-6/6

                    รวม 18 ตัวชี้วัด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s