โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

                                Google                                                                    Youtube   

                           พสว                                                                     สพม11

โครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

          รหัสวิชา ท 31102 รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

         อัตราส่วนคะแนน 70 : 30 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยการเรียน

        ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา

             (ชั่วโมง) น้ำหนักคะแนน

              1 ทุกข์ของชาวนา

                             ในบทกวี ท 1.1 ม.4-6/4

                            ท 1.1 ม.4-6/6

                            ท 2.1 ม.4-6/2

                            ท 3.1 ม.4-6/2

                            ท 4.1 ม.4-6/1         

                            ท 5.1 ม.4-6/4 –

                การคาดคะเนเหตุการณ์และประเมินค่าจากเรื่องที่อ่าน การตอบคำถามจากการ   อ่าน  งานเขียนประเภทร้อยแก้ว การเขียนเรียงความ การวิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา        และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู

          – การวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม 10 20

                2 บทนมัสการคุณานุคุณ

                               ท 3.1 ม.4-6/5

                               ท 4.1 ม.4-6/4

                               ท 5.1 ม.4-6/6 

          การพูดในโอกาสต่าง ๆ- คำประพันธ์ประเภทกาพย์ และ ฉันท์- บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า 10 20

            สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ( ไม่ระบุ ) 10

              3 มงคลสูตรคำฉันท์ ท 1.1 ม.4-6/1

                              ท 2.1 ม.4-6/7

                             ท 3.1 ม.4-6/3

                            ท 5.1 ม.4-6/3

            การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองประเภทคำฉันท์- การเขียนบันทึกความรู้- การเลือกเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ- การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม 10 10

              4 มหาชาติ หรือ มหาเวสสันดรชาดก

                              ท 1.1 ม.4-6/7

                              ท 2.1 ม.4-6/3

                              ท 3.1 ม.4-6/6

                              ท 4.1 ม.4-6/3

                              ท 5.1 ม.4-6/2 

          การอ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนผังความคิด- การเขียนย่อความจากวรรณคดี- มารยาทในการฟัง การดู และการพูด- ระดับของภาษา และ คำราชาศัพท์- การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต 10 20

สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ( ไม่ระบุ ) 20

รวม 40 100

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s