หน่วยที่ 2 บทนมัสการคุณานุคุณ

หน่วยที่ 2 เรื่อง บทนมัสการคุณานุคุณ

แบบทดสอบ “ คำนมัสการคุณานุคุณ ”

คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย û ลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้

๑. พระยาศรีสุนทรโวหารมีนามเดิมว่าอย่างไร ก. น้อย อาจารยางกูล

ข. น้อยอาจารยางกูร

ค. น้อย อาจาริยางกูล

ง. น้อย อาจาริยางกูร

๒. พระยาศรีสุนทรโวหารเป็นกวีในสมัยรัชกาล

ใด

ก. รัชกาลที่ ๒

ข. รัชกาลที่ ๓

ค. รัชกาลที่ ๔

ง. รัชกาลที่ ๕

๓. ผลงานเล่มใดมีความแตกต่างจากเรื่องอื่น

ก. สัตวาภิธาน

ข. วาหนิติ์นิกร

ค. สังโยคภิธาน

ง. ไวพจน์พิจารณ์

๔. ลักษณะคำประพันธ์ในข้อใดปรากฏใน

คำนมัสการคุณานุคุณ

ก. กาพย์ยานี , วสันตดิลกฉันท์

ข. กาพย์ยานี , อินทรวิเชียรฉันท์

ค. กาพย์ฉบัง , วสันตดิลกฉันท์

ง. กาพย์ฉบัง , อินทรวิเชียรฉันท์

๔. จุดประสงค์ในการแต่งวรรณคดี คืออะไร

ก. ใช้ในการขับเสภา

ข. ใช้ในการสวดสรภัญญะ

ค. ใช้ในการพากย์โขน

ง. ใช้ในการเห่เรือ ๖. บทใดมีลักษณะคำประพันธ์แตกต่างจากบทอื่น ก. นมัสการพุทธคุณ

ข. นมัสการธรรมคุณ

ค. นมัสการมาตาปิตุคุณ

ง. นมัสการอาจริยคุณ

๗. ข้อใดมีคำครุ – ลหุ ตรงตามแบบแผนของ

อินทรวิเชียรฉันท์มากที่สุด

ก. เปรียบหนักชนกคุณ ชนนีคือภูผา

ข. ใหญ่พื้นพสุนธรา ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน

ก. เหลือที่จะแทนทด จะสนองคุณานันต์

ข. แท้บูชไนยอัน อุดมเลิศประเสริฐคุณ

๘. ข้อใดใช้โวหารแบบอุปลักษณ์

ก. ตรากทนระคนทุกข์ ถนอมเลี้ยง ฤ รู้วาย

ข. ปกป้องซึ่งอันตราย จนได้รอดเป็นกายา

ค. เปรียบหนักชนกคุณ ชนนีคือภูผา

ง. ใหญ่พื้นพสุนธรา ก็ บ เทียบ บ เทียมทัน

๙. คำประพันธ์ในข้อใดตรงกับหน้าที่ของครู

มากที่สุด

ก.โอบเอื้อและเจือจุน อนุสาสน์ทุกสิ่งสรรพ์

ข. จิตมากด้วยเมตตา และกรุณา บ เอียงเอน

ค. ฟูมฟักทะนุถนอม บ บำราศนิราไกล

ง. ควรนึกและตรึกใน จิตน้อมนิยมชม

๑๐. ข้อใดมุ่งสอนให้เป็นคนดีของสังคม

ก. กังขา ณ อารมณ์ ก็สว่างกระจ่างใจ

ข. ชี้แจงและแบ่งปัน ขยายอัตถ์ให้ชัดเจน

ค. ขจัดเขลาบรรเทาโม- หะจิตมืดที่งุนงม

ง. จิตมากด้วยเมตตา และกรุณา บ เอียงเอน

แนะนำตัวเองบรรเลงคำกล่าว

คำสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำกล่าวแนะนำตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนดให้

สถานการณ์

นักเรียนได้อ่านประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวด ดัชชี่บอย แอนด์ เกิร์ล ๒๐๑๓ และตัดสินใจส่งใบสมัคร ผลปรากฏว่า คณะกรรมการได้คัดเลือกให้นักเรียนผ่านรอบคัดเลือกรอบแรก และต้องมากล่าวแนะนำตนเองประมาณ ๓ – ๕ นาที พร้อมกับแสดงความสามารถพิเศษให้คณะกรรมการดู ๑ ชุด เพื่อพิจารณาการคัดเลือกผ่านเข้ารอบในรอบที่สอง

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

คุณค่าควรอ่าน นมัสการคุณานุคุณ

คำสั่ง ให้นักเรียนวิเคราะห์วรรณคดีเรื่อง “ ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ” ลงในตารางที่กำหนดให้

ประเด็นในการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์

ผู้แต่ง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลักษณะคำประพันธ์ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เรื่องย่อในตอนที่ศึกษา …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

โครงเรื่องในตอนที่ศึกษา ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แนวคิด ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

คุณค่าด้านเนื้อหา .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

คุณค่าด้านสังคม ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การนำไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิต ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s