หน่วยที่ 4 มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก

หน่วยที่ 4 เรื่องมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก

แบบทดสอบ “ มงคลสูตรคำฉันท์ ”

คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย û ลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้

๑. ผู้แต่งวรรณคดี “ มงคลสูตรคำฉันท์ ” คือใคร

ก. รัชกาลที่ ๒

ข. รัชกาลที่ ๔

ค. รัชกาลที่ ๖

ง. รัชกาลที่ ๘

๒. ที่มาของวรรณคดีเรื่อง “ มงคลสูตรคำฉันท์ ”

ในข้อใดที่ไม่ถูกต้อง

ก. พระไตรปิฎก

ข. พระวินัยปิฎก

ค. ขุททกนิกาย

ง. หมวดขุททกปาฐะ

๓. มงคลสูตรคำฉันท์มีจำนวนกี่ประการ

ก. ๓๕ ประการ

ข. ๓๖ ประการ

ค. ๓๗ ประการ

ง. ๓๘ ประการ

๔. ผู้ที่นำ “ มงคลสูตร ” มาถ่ายทอดให้พระภิกษุ

และประชาชนฟังคือใคร

ก. พระพุทธเจ้า

ข. พระอานนท์

ค. พระสารีบุตร

ง. พระโมคคัลลานะ

๔. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ในการแต่งวรรณคดี

ก. มุ่งให้กระทำความดี

ข. มุ่งให้ละเว้นความชั่ว

ค. มุ่งให้บริจาคทาน

ง. มุ่งให้ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

๖. คำประพันธ์ประเภทใดไม่ปรากฏรคดี

ก. พระคาถาภ

ข. บาลี

ค. กาพย์ฉบัง ๑๖

ง. อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

๗. ข้อความ “ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ” นั้น ตรงกับ

ข้อความใดต่อไปนี้

ก. บำรุงบิดามา – คุระด้วยหทัยปรีดิ์

ข. หากลูกและเมียมี ก็ถนอมประหนึ่งตน

ก. การงานกระทำไป บ มิยุ่งและสับสน

ข. ข้อนี้แหละมงคล อดิเรกอุดมดี

๘. บุคคลในข้อใดไม่ได้ปรากฏอยู่ในทิศ ๖

ก. บิดา – มารดา

ข. ภรรยา – สามี

ค. พี่ชาย – น้องสาว

ง. ลูกชาย – ลูกสาว

๙. คำประพันธ์ในข้อใดมีความเหมาะสมกับผู้ที่อยู่

ในสถานะนักเรียนมากที่สุด

ก.ความได้สดับมาก และกำหนดสุวาที

ข. ไร้โศกธุลีสุญ และสบาย บ่ มัวมล

ค. หนึ่งเห็นคณาเลิศ สมณาวราจารย์

ง. เห็นแจ้ง ณ สี่องค์ พระอรียสัจอัน

๑๐. มงคลสูตรข้อใดปฏิบัติได้ง่ายที่สุด

ก. ไม่คบคนพาล

ข. คบบัณฑิต

ค. บูชาบุคคลที่ควรบูชา

ง. อยู่ในประเทศอันสมควร

พระมหาธีรราชเจ้า ล้นเกล้า ฯ ชาวสยาม

คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามในประเด็นต่อไปนี้

๑. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระองค์ใด

ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

๒. พระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีด้านใดบ้าง อย่างไร

ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

๓. เพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้รับพระสมัญญาว่า “ สมเด็จ

พระมหาธีรราชเจ้า ”

ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

๔. สวนลุมพินี มีความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างไร จงอธิบาย

ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

๕. โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย มีความเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างไร

จงอธิบาย

ตอบ ………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

แบ่งวรรคอย่างไร อ่านได้ถูกต้อง

คำสั่ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย / แบ่งวรรคตอนคำประพันธ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้

๑. มนัสไทประณตไท้ นรินทร์ไทยมิท้อถอน

มิผูกรักมิภักดิ์บร มิพึ่งบารมีบุญ

ถล้นจ้วงทะลวงจ้ำ บุรุษนำอนงค์หนุน

บุรุษรุกอนงค์รุน ประจญร่วมประจัญบาน

อนงค์เพศมนัสพี – รชาติศรีทหารชาญ

มิได้ดาบก็คว้าขวาน มิได้หอกก็คว้าหลาว ( ภุชงคประยาตฉันท์ )

๒. แรมทางกลางเถื่อน ห่างเพื่อนห่างผู้

หนึ่งใดนึกดู เห็นใครไป่มี

หลายวันถั่นล่วง เมืองหลวงธานี

นามเวสาลี ดุ่มเดาเข้าไป ( วิชชุมมาลาฉันท์ )

๓. บงเนื้อก็เนื้อเต้น พิศเส้นสรีร์รัว

ทั่วร่างและทั้งตัว ก็ระริกระริวไหว

แลหลังละลามโล- หิตโอ้เลอะหลั่งไป

เพ่งผาดอนาถใจ ระกะร่อยเพราะรอยหวาย ( อินทรวิเชียรฉันท์)

๔. ชาติไทยจะไพบูลย์ สิริพูนมหิทธิ์มหันต์

ก้าวหน้าประชานันท์ ก็เพราะไทยทะนุถนอม

รักชาติประเทศล้น ผิวตนจะตายก็ยอม

ศัตรูผิจู่ยอม จะประยุทธิ์มิท้อมิถอย ( อินทรวงศ์ฉันท์ )

๕. รอบด้านตระหง่านจตุรมุข พิศะสุขอร่ามใส

กาญจน์แกมมณีกนกะไพ – ฑุริย์พร่างพะแพรวพราย

บานบัฏพระบัญชระสลัก ฉลุลักษณ์เฉลาลาย

เพดาลก็ดารกะประกาย

ระกะดาดประดิษฐ์ดี วสันตดิลกฉันท์

วิเคราะห์คุณค่า ศึกษามงคลสูตร

คำสั่ง ให้นักเรียนวิเคราะห์วรรณคดีเรื่อง “ มงคลสูตรคำฉันท์ ” ลงในตารางที่กำหนดให้

ประเด็นในการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์

ผู้แต่ง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลักษณะคำประพันธ์ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เรื่องย่อในตอนที่ศึกษา ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

โครงเรื่องในตอนที่ศึกษา ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..

แนวคิด ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

คำนี้มีทีม

คำสั่ง ให้นักเรียนแยกคำศัพท์ต่อไปนี้ พร้อมบอกว่าเป็นคำสมาส , สมาสแบบสนธิ , สมาสเทียม

๑. ปรปักษ์ มาจากคำว่า……………………. + ……………………. เป็นคำ……………………………………

เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………….

๒. ราชปะแตน มาจากคำว่า……………………. + ……………………. เป็นคำ……………………………………

เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………….

๓. สามัคคยาจารย์ มาจากคำว่า………………… + ……………………. เป็นคำ……………………………………

เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………….

๔. โลกุตตระ มาจากคำว่า……………………. + ……………………. เป็นคำ……………………………………

เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………….

๕. พลเมือง มาจากคำว่า……………………. + ……………………. เป็นคำ……………………………………

เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………….

๖. จิตพิสัย มาจากคำว่า……………………. + ……………………. เป็นคำ……………………………………

เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………….

๗. ธันวาคม มาจากคำว่า……………………. + ……………………. เป็นคำ……………………………………

เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………….

๘. โลกนาถ มาจากคำว่า……………………. + ……………………. เป็นคำ……………………………………

เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………….

๙. กลศาสตร์ มาจากคำว่า……………………. + ……………………. เป็นคำ……………………………………

เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………….

๑๐. บูรณาการ มาจากคำว่า……………………. + ……………………. เป็นคำ……………………………………

เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………….

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s