หน่วยที่ 1 ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

หน่วยที่ 1 ทุกข์ของชาวนา

แบบทดสอบ “ ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ”

คำชี้แจ้ง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย û ลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้

๑. ผู้แต่งทุกข์ของชาวนาในบทกวีคือใคร ก. สมเด็จพระ ฯ สยามมกุฏราชกุมาร

ข. สมเด็จพระ ฯ สยามบรมราชกุมารี

ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ง. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

๒. ลักษณะคำประพันธ์ประเภทใดไม่ปรากฏในวรรณคดี

ก. กาพย์ยานี ๑๑

ข. กลอนเปล่า

ค. โคลงสี่สุภาพ

ง. บทความ

๓. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ทุกข์

ของชาวนาในบทกวี

ก. สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ข. สมเด็จ ฯ พระสยามบรมราชกุมารี

ค. หลี่เซิน

ง. จิตร ภูมิศักดิ์

๔. จุดประสงค์ในการแต่งวรรณคดี คืออะไร

ก. สะท้อนให้เห็นความทุกข์ของขุนนาง

ข. สะท้อนให้เห็นความทุกข์ของพ่อค้า

ค. สะท้อนให้เห็นความทุกข์ของชาวสวน

ง. สะท้อนให้เห็นความทุกข์ของชาวนา

๕. บทกวีทั้งสองบท มีสิ่งใดที่เหมือนกัน

ก. ชาวนาต้องปลูกข้าวเป็นอาชีพ

ข. ชาวนาหันไปทำงานด้านอุตสาหกรรม

ค. ความลำบากและยากจนของชาวนา

ง. ปัญหาการขาดแคลนน้ำทำให้ข้าวตาย ก. จากรวงเป็นเม็ดพราว ข. เบื้องหลังสิทุกข์ทน

ค. ระยะทางนั้นเหยียดยาว

ง. ปูดโปนกี่เส้นเอ็น

๗. “ สมัยที่ข้าพเจ้าได้เห็นเอง ก็ไม่มีอะไร

แตกต่างกันนัก ” หมายถึงใคร

ก. สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ข. สมเด็จ ฯ พระสยามบรมราชกุมารี

ค. หลี่เซิน

ง. จิตร ภูมิศักดิ์

๘. ขั้นตอนใดต่อไปนี้เป็นขั้นตอนแรกในการ

ทำนาแบบดำนา ของคนไทย

ก. การไถนา

ข. การดำนา

ค. การเกี่ยวข้าว

ง. การนวดข้าว

๙. จากบทประพันธ์ คนจีนเริ่มทำนาในฤดูใด

ก. ฤดูร้อน

ข. ฤดูใบไม้ร่วง

ค. ฤดูหนาว

ง. ฤดูใบไม้ผลิ

๑๐. ในการทำนาแต่ละครั้งใช้เวลานานเท่าใด

ก. ๓ เดือน

ข. ๔ เดือน

ค. ๕ เดือน

ง. ๖ เดือน

เพิ่มเติมโครงสร้าง ร่างจินตนาการ

คำสั่ง ให้นักเรียนวาดภาพเครื่องแต่งกายของโครงสร้างร่างกายที่กำหนดให้ตามจินตนาการ

ประเด็นในการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์

ผู้แต่ง ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลักษณะคำประพันธ์ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เรื่องย่อในตอนที่ศึกษา ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

โครงเรื่องในตอนที่ศึกษา …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แนวคิด ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โดยจะต้องมีเครื่องแต่งกายของส่วนศีรษะ ลำตัว และขา ครบถ้วน

การแต่งกาย คล้ายกับเรียงความตรงที่………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

ทุกข์ของชาวนา คุณค่าควรวิเคราะห์

คำสั่ง ให้นักเรียนวิเคราะห์วรรณคดีเรื่อง “ ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ” ลงในตารางที่กำหนดให้

ประเด็นในการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์

คุณค่าด้านวรรณศิลป์ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คุณค่าด้านเนื้อหา …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คุณค่าด้านสังคม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

การนำไปประยุกต์ในการดำเนินชีวิต …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s